Cyfres Podlediadau Newid dy Stori

Dyma bodlediad lle byddwn yn clywed straeon sy’n ysbrydoli am bobl sy’n ennill cymwysterau ac yn dysgu sgiliau newydd yn nes ymlaen mewn bywyd. Bydd Nia Parry yn gofyn beth anogodd ei gwesteion i newid eu stori a pha gyngor sydd ganddynt os ydych chithau eisiau newid eich stori hefyd.

Pennod 6: Parhau Addysg fel Gofalwr Ifanc

Ar hyn o bryd gellid diffinio bod 800,000 o blant ym Mhrydain yn ofalwyr ifanc. Oherwydd salwch, anabledd neu gaethiwed, maent yn gorfod jyglo eu gwaith ysgol gyda gofalu am berthynas neu gyfaill na all ymdopi heb gefnogaeth. Yn y bennod yma, mae Nia yn cael sgwrs gyda Rose a Natalia, dwy ofalwr ifanc a ddechreuodd ofalu am eu mamau pan oeddent yn ifanc iawn, ac sydd wedi goresgyn rhwystrau i astudio yn y brifysgol. Mae Ceri Nicolle o First Campus Ymestyn yn Ehangach hefyd yn siarad gyda Nia am y cyfleoedd sydd ar gael i ofalwyr ifanc sy’n dymuno ymestyn eu haddysg.

Pennod 5: Astudio mewn Carchar

Bydd dau gyn garcharor yn sôn wrth Nia am yr effaith a gafodd astudio yn y carchar ar eu bywydau. Roedd Jonathan Gilbert yn gyfreithiwr a gafodd ddedfryd o 12 mlynedd am ei ran mewn twyll mawr. Gwnaeth Jonny ddefnydd da o’r profiad hwn yn y carchar a chofrestrodd ar gwrs Meistr mewn Gwrth-dwyll a Gwrth-lygredd. Mae bellach yn addysgu ym Mhrifysgol Caerdydd. Addawodd Garry Parkinson i’w ddiweddar fam y byddai’n troi ei gefn ar droseddu ar ôl treulio 10 o’r 12 mlynedd diwethaf mewn carchar. Enillodd nifer o gymwysterau yno ac mae’n awr yn ceisio gwneud defnydd da o hynny ar y tu fas. Yn ymuno â Nia hefyd bydd Clare Lloyd o Ymddiriedolaeth Addysg Carcharorion i siarad am yr effaith a gafodd addysg ar gyfleoedd bywyd cyn garcharorion.

Episode 4: Learning at Work

Nia speaks to two women who hated school and overcame confidence issues to gain qualifications through their workplace.
Claire Arnold got her qualifications at school – not the first time but when she went back as a learning support assistant in her 20s. There she gained a degree and the GCSEs she didn’t get at 16. Meanwhile, Flick Stock had always thought  education wasn’t for her. But after signing up to do a course in British Sign Language, Flick has become a huge advocate for adult learning and is now studying Welsh.

Pennod 3: Datblygu Sgiliau Newydd fel Ffoadur neu Ymfudwr

Mae Nia yn siarad gyda dwy fenyw ysbrydoledig a orfodwyd i ffoi rhyfeloedd yn eu mamwledydd i chwilio am fywyd gwell yma Nghymru Roedd Larysa Aqbaso yn athrawes Saesneg yn Ukrain. Ar ôl argyfwng hunaniaeth pan gyrhaeddodd Prydain, addasodd ei sgiliau i ddysgu Saesneg gyda siaradwyr ieithoedd eraill (ESOL). Mae’n fath o ddysgu a helpodd Chawan Ali, a adawodd Iraq gyda’i theulu yn methu siarad gair o Saesneg. Ar ôl blwyddyn yn dysgu’r iaith, mae’n awr yn gobeithio hyfforddi am yrfa mewn gofal iechyd. Mae Erica Williams, cydlynydd ESOL Cymru, hefyd yn ymuno â Nia i siarad am y cyfleoedd sydd ar gael i bobl fel Chawan a Larysa ar draws y wlad.

Episode 2: Learning Welsh later in Life

Nia catches up with two women from the Rhondda who grew up in English speaking homes and learnt Welsh later in life.
Sian Sexton was shortlisted for the Welsh learners prize at this year’s Eisteddfod. But while Sian started learning when she sent her children to Welsh medium school, it wasn’t until the kids got older that really started applying herself.
One of Sian’s teachers, Helen Prosser, has a combination of Sunday school and her neighbour, Mrs Morgan from Aberteifi, to thank for her love of the language. She’s now Director of Teaching for the National Centre for Learning Welsh and talks about the opportunities available for anyone who wants to get started.

Pennod 1: Ysbrydoli i Wneud y Newid

Disgrifiad: I nodi Gwobrau Ysbrydoli! Addysg Oedolion 2020, mae Nia yn siarad gyda ddau enillydd blaenorol, Johnny Spence a Scott Jenkinson.

Roedd dyslecsia difrifol Jonny Spence yn golygu fod ei flynyddoedd ysgol yn ddigalon ac yn y diwedd aeth i gwmni drwg. Roedd Scott Jenkinson yn ddigartref, yn gaeth i gyffuriau a threuliodd amser mewn carchar yn Sbaen. Mae’r ddau yn siarad am sut y gwnaeth addysg eu hachub.