Emily Harding

Ar ôl cael fy mab roeddwn i’n wynebu llawer o broblemau personol. Roedd profiadau oeddwn i wedi’u cael yn blentyn yn codi i’r wyneb eto a ’ngadael yn ddiymadferth gydag iselder a phryderon.

Ar ôl ychydig flynyddoedd heb byth bron adael y tŷ, dechreuais sylwi ar yr effaith oedd hyn yn ei gael ar fy mab – oedd eisoes yn dangos arwyddion awtistiaeth. Doedd fy mhryderon i’n gwneud dim lles i’w ddatblygiad cymdeithasol, roedd gadael y tŷ i fynd i unrhyw le bron yn amhosib. Dyna pryd y gwyddwn fod rhaid newid.

Trwy’r ganolfan waith, es i Cymunedau am Waith. Siaradodd y wraig welais i yno am addysg oedolion, mynd ar gyrsiau i adeiladu fy hyder a gwella fy iechyd meddwl cyn neidio i mewn i waith. Yn y ffordd honno gallwn ennill cymwysterau a dewis pa lwybr i’w ddilyn.

Cofrestrais gyda Dysgu Oedolion yn y Gymuned ar gyfer cwrs gofal plant. Yn sgil hynny fe wellodd fy iechyd meddwl. Gwelais fy mod yn defnyddio addysg fel rhywbeth i dynnu’r sylw oddi ar y “lleisiau” yn fy mhen. Dechreuais frwydro drwy fy mhryder a dechrau rhedeg, ac o ganlyniad fe gollais 5 stôn. .

Mae fy ngwybodaeth newydd yn fy helpu gyda magu plentyn. Roeddwn yn gallu llenwi ffurflenni ar gyfer asesu datblygiad fy mab ac rwy’n fwy hyderus wrth godi pryderon a delio gyda’r cymorth mae ei angen arno.

Dim ond am 1 awr oedd fy mab yn yr ysgol bob dydd, ond gwnes ddefnydd o fy nghwrs a’i ddysgu sut i ddarllen.

Nid yn unig fe newidiodd addysg oedolion fy mywyd i ond bywyd fy mab hefyd, ac allaf i ddim bod yn fwy diolchgar am y gefnogaeth a gefais.

Ar ôl bod yn methu gadael y tŷ, rwyf nawr yn teithio ac yn dysgu gwahanol ffyrdd o addysgu a hyrwyddo dysgu – y fath newid!

Ar y dechrau roedd yn galed, ond erbyn hyn dyma’r peth gorau ddigwyddodd i mi erioed, gan fy mod wedi sylweddoli mor bell wyf wedi dod. Fe wnes hefyd benderfynu ar gyfeiriad fy llwybr gyrfa ac arweiniodd hynny at i fi ddechrau gradd ran-amser gyda’r Brifysgol Agored yng Nghymru. Gyda’r cymwysterau hyn mae gen i awydd helpu eraill sydd angen cymorth ac arweiniad, fel yr oeddwn innau unwaith.

Os gallaf i ei wneud e, gallwch chithau hefyd.

Eisiau gwybod mwy?

Dechreuodd Emily ar ei thaith gyda Cymunedau am Waith.

 

 

Related Post

Rose Probert

Lynda Sullivan

Emily Harding

Catrin Pugh

Spotlight on lifelong learning as Adult Learners’ Week returns