Emily Harding

Ar ôl cael fy mab roeddwn i’n wynebu llawer o broblemau personol. Roedd profiadau oeddwn i wedi’u cael yn blentyn yn codi i’r wyneb eto a ’ngadael yn ddiymadferth gydag iselder a phryderon.

Ar ôl ychydig flynyddoedd heb byth bron adael y tŷ, dechreuais sylwi ar yr effaith oedd hyn yn ei gael ar fy mab – oedd eisoes yn dangos arwyddion awtistiaeth. Doedd fy mhryderon i’n gwneud dim lles i’w ddatblygiad cymdeithasol, roedd gadael y tŷ i fynd i unrhyw le bron yn amhosib. Dyna pryd y gwyddwn fod rhaid newid.

Trwy’r ganolfan waith, es i Cymunedau am Waith. Siaradodd y wraig welais i yno am addysg oedolion, mynd ar gyrsiau i adeiladu fy hyder a gwella fy iechyd meddwl cyn neidio i mewn i waith. Yn y ffordd honno gallwn ennill cymwysterau a dewis pa lwybr i’w ddilyn.

Cofrestrais gyda Dysgu Oedolion yn y Gymuned ar gyfer cwrs gofal plant. Yn sgil hynny fe wellodd fy iechyd meddwl. Gwelais fy mod yn defnyddio addysg fel rhywbeth i dynnu’r sylw oddi ar y “lleisiau” yn fy mhen. Dechreuais frwydro drwy fy mhryder a dechrau rhedeg, ac o ganlyniad fe gollais 5 stôn. .

Mae fy ngwybodaeth newydd yn fy helpu gyda magu plentyn. Roeddwn yn gallu llenwi ffurflenni ar gyfer asesu datblygiad fy mab ac rwy’n fwy hyderus wrth godi pryderon a delio gyda’r cymorth mae ei angen arno.

Dim ond am 1 awr oedd fy mab yn yr ysgol bob dydd, ond gwnes ddefnydd o fy nghwrs a’i ddysgu sut i ddarllen.

Nid yn unig fe newidiodd addysg oedolion fy mywyd i ond bywyd fy mab hefyd, ac allaf i ddim bod yn fwy diolchgar am y gefnogaeth a gefais.

Ar ôl bod yn methu gadael y tŷ, rwyf nawr yn teithio ac yn dysgu gwahanol ffyrdd o addysgu a hyrwyddo dysgu – y fath newid!

Ar y dechrau roedd yn galed, ond erbyn hyn dyma’r peth gorau ddigwyddodd i mi erioed, gan fy mod wedi sylweddoli mor bell wyf wedi dod. Fe wnes hefyd benderfynu ar gyfeiriad fy llwybr gyrfa ac arweiniodd hynny at i fi ddechrau gradd ran-amser gyda’r Brifysgol Agored yng Nghymru. Gyda’r cymwysterau hyn mae gen i awydd helpu eraill sydd angen cymorth ac arweiniad, fel yr oeddwn innau unwaith.

Os gallaf i ei wneud e, gallwch chithau hefyd.

Eisiau gwybod mwy?

Dechreuodd Emily ar ei thaith gyda Cymunedau am Waith.

 

 

Related Post

Experience: I couldn’t read until I was 34

How lifelong learning can boost your mental health

Barry college student lands Inspire Award

National award for Milford Haven school

Take three: People who have changed their story with adult learning