BLE NESAF?

Os ydych yn meddwl ble dymunwch ble nesaf i fynd â’ch taith ddysgu, edrychwch islaw ar y dolenni i wasanaethau allweddol i’ch helpu i gael mynediad i’r wybodaeth a’r adnoddau cywir i’ch rhoi yn y cyfeiriad cywir. Mae dolenni i wybodaeth ac arweiniad arweiniol a chyngor ar gymwysterau a chyflogaeth.

CYMRU’N GWEITHIO

Mae Cymru’n Gweithio yn wasanaeth newydd sy’n galluogi unrhyw un dros 16 oed ledled Cymru i gael mynediad i gyngor ac arweiniad arbenigol i helpu pobl i oresgyn rhwystrau a all fod yn eu hwynebu i fynd i waith. Ewch i Cymru’n Gweithio i gael rhagor o wybodaeth.

 
 

ARIAN MYFYRWYR

Bydd holl israddedigion cymwys Cymru sy’n dechrau cwrs prifysgol o fis Medi 2018 ymlaen yn cael cymorth gyda chostau byw drwy gyfuniad o grantiau a benthyciadau. Bydd y rhan fwyaf yn derbyn cymorth sy’n cyfateb i’r Cyflog Byw Cenedlaethol. I fyfyrwyr sy’n dod o aelwydydd lle mae’r incwm yn gymharol isel, bydd y rhan fwyaf o’r cymorth ar gyfer costau byw ar ffurf grant nad oes rhaid ei dalu’n ôl. 

O fis Awst 2019, gallai myfyrwyr cyrsiau meistr ôlraddedig cymwys gael pecyn cymorth tebyg i israddedigion.

CYLLID MYFYRWYR CYMRU

Cyllid myfyrwyr rhan-amser ar gael yn 2019/20
Edrychwch ar Cyllid Myfyrwyr Cymru os ydych yn edrych am wybodaeth ar sut i gael cyllid ar gyfer graddau rhan-amser.
Bydd dau brif gost tra byddwch mewn prifysgol neu goleg – ffioedd hyfforddiant a chostau byw. I helpu gyda’r costau hyn, y prif fathau o gyllid yw Benthyciadau Ffioedd Hyfforddiant a Benthyciadau Cynhaliaeth (sydd angen eu had-dalu) a grantiau a bwrsariaethau (nad yw’n rhaid eu had-dalu). Ni fydd yn rhaid i’r rhan fwyaf o fyfyrwyr dalu unrhyw beth ymlaen llaw am eu cwrs.
Yr hyn a gewch
Mae grantiau a benthyciadau ar gael i’ch helpu drwy eich cwrs.

 1. Benthyciad Ffioedd Hyfforddiant
 2. Help gyda chostau byw
 3. Cymorth ychwanegol – help os oes gennych blant neu oedolyn sy’n ariannol ddibynnol arnoch .
 4. Lwfansau Myfyrwyr Anabl
 5. Bwrsariaethau ac ysgoloriaethau

 

Benthyciadau Ffioedd Hyfforddiant

Myfyrwyr rhan-amser
Mae’n rhaid i fyfyrwyr rhan-amser fod yn astudio ar ddwysedd cwrs o 25% neu fwy i fod yn gymwys am Fenthyciad Ffioedd Hyfforddiant.
Gellir cymryd Benthyciad Ffioedd Hyfforddiant ar gyfer y ffioedd a chaiff hyn ei dalu’n uniongyrchol i’ch prifysgol neu goleg. Os yw’r ffi hyfforddiant a gaiff ei godi gan eich prifysgol neu goleg yn fwy na’r Benthyciad Ffi Hyfforddiant sydd ar gael, yna bydd yn rhaid i chi ariannu’r gwahaniaeth eich hunan (gall hyn fod yn wir ar gyfer prifysgol neu goleg a gyllidir yn breifat).
I gael yr wybodaeth ddiweddaraf ar sut a phryd i wneud cais am 2019/20 edrychwch ar ein hadran Newyddion Diweddaraf.

 

GYRFA CYMRU       

Mae ffocws gwasanaethau dwyieithog Gyrfa Cymru ar y rhai sydd fwyaf o angen cymorth wrth gynllunio gyrfa.
Mae Gyrfa Cymru yn gweithio mewn partneriaeth gyda phartneriaid eraill i gyflwyno ystod o wasanaethau cysylltiedig, yn cynnwys:

 1. Cefnogi ysgolion i ymgysylltu gyda chyflogwyr i wella dealltwriaeth myfyrwyr o fyd gwaith
 2. Darparu cymorth ar gyfer ysgolion gyda’u cwricwlwm Gyrfaoedd a Byd Gwaith, yn cynnwys gweithio at Nod Gyrfa Cymru

Mae Gyrfa Cymru hefyd yn cefnogi prosiectau penodol Llywodraeth Cymru yn cynnwys:

 1.  Twf Swyddi Cymru
 2. Gwasanaeth Paru Prentisiaeth
 3. Cymorth Porth Sgiliau Unigol ar gyfer oedolion di-waith
 4. ReACT – rhaglen cefnogaeth ar gyfer oedolion y caiff eu swyddi eu dileu

Dilynwch ni ar y Cyfryngau Cymdeithasol