NEWID DY STORI

Edrychwch ar straeon ysbrydoledig pobl a gymerodd y cam cyntaf i droi eu bywydau o amgylch i adeiladu dyfodol gwell iddynt eu hunain, eu teulu a’u cymuned. Bu addysg oedolion yn allweddol i bob un o’u straeon llwyddiant ac yn rhaff bywyd i lawer. Cewch chithau eich ysbrydoli drwy glicio ar unrhyw un o’r delweddau islaw i ddarllen neu gweld eu stori. Dyma’r hyn y gall addysg oedolion ei wneud i chi, gallwch chithau newid eich stori hefyd.

Tarek Zou Anghena

Ffodd Tarek Zou Anghena o Syria pan ddechreuodd rhyfel cartref yno yn 2011 a daeth i Brydain lai na dwy flynedd yn ôl i adeiladu…

Darllen stori Tarek

Rhiannon Norfolk

Roedd cael y cyfle i ddysgu Cymraeg yn factor allweddol ym mhenderfyniad Rhiannon Norfolk i symud yn ôl i Gymru. Roedd wedi etifeddu ei chariad…

Darllen stori Rhiannon

Thomas Ferriday

Mae Thomas Ferriday wedi ennill Diploma Gwaith Brics Lefel 3 a nawr yn gweithio yng Ngholeg Caerdydd ar Fro fel technegydd yn yr Adran Adeiladu…

Darllen stori Thomas

John Spence

Dechreuodd John ei daith ddysgu gyda'r Brifysgol Agored yn 2010, a graddiodd saith mlynedd yn ddiweddarach gyda gradd BSc (Anrh) mewn Gwyddorau Iechyd, cyflawniad sydd…

Darllen stori John

Jimama Ansumana

Ganed Jimama (JJ) yn Sierra Leone, Gorllewin Affrica, ym 1995. Collodd ei theulu cyfan yn ystod y rhyfel cartref ac yn 7 oed, cafodd ei…

Darllen stori Jimama

Andrea Garvey

Roedd gan Andrea Garvey uchelgais bob amser i astudio’r gyfraith. Pan ddaeth yn fam yn 16 oed ac yn magu dau blentyn ar ei phen…

Darllen stori Andrea

Owen Roberts

Yn 10 oed cafodd Owen ynghyd â’i ddau frawd a’i ddwy chwaer eu rhoi yn y system gofal. Cafwyd teulu maeth iddo ac mae o…

Darllen stori Owen

Bernard Boon

Yn drist, bu farw Bernard ym mis Ionawr 2020 ond roedd wedi dal ati i ddysgu tan y diwedd. Roedd ei agwedd gadarnhaol a’i frwdfrydedd…

Darllen stori Bernard

Catrin Pugh

Newidiodd bywyd Catrin am byth yn 2013 pan ddioddefodd losgiadau gradd tri ar 96% o’i chorff mewn damwain bws yn Ffrainc, roedd yn 19. Doedd…

Darllen stori Catrin

Natalie Lintern

Mae dysgu fel teulu wedi trawsnewid bywydau Natalie Lintern a’i theulu. Ar ôl sawl perthynas ble’r oedd yn cael ei cham-drin, a brwydro yn erbyn…

Darllen stori Natalie

Marilyn Llewellyn

Mae Lynnie Llewellyn yn mynychu dau ddosbarth wythnosol er mwyn dysgu Cymraeg i Lefel Sylfaen 1 a 2 ac mae’n rheolaidd yn mynychu ysgolion dyddiol…

Darllen stori Marilyn

Scott Jenkinson

Ddeng mlynedd yn ol, roedd Scott Jenkinson yn camddefnyddio sylweddau ac yn ddigartref. Ond diolch i addysg oedolion, mae wedi newid ei fyd yn llwyr.…

Darllen stori Scott

Rose Probert

Gadawodd Rose, mam sengl o Sir Benfro, yr ysgol heb unrhyw  gymwysterau TGAU gradd C neu uwch, ond roedd yn wastad wedi breuddwydioam ddod yn…

Darllen stori Rose

Emily Harding

Cafodd Emily ei gyrru yn ôl i ddysgu er mwyn iddi gael y sgiliau i gynnal ei bachgen bach sydd ag anghenion dysgu ychwanegol. Mae…

Darllen stori Emily

Sam Gardner

Mae Sam bob amser wedi breuddwydio am fod yn athro ysgol gynradd, felly yn 18 oed, dechreuodd ar radd BA Anrhydedd mewn Astudiaethau Addysg ym…

Darllen stori Sam

Shafiq Mohammed

Dechreuodd Shafiq astudio gyda’r Brifysgol Agored yn 2010 ac mae i fod cwblhau ei BA (Anrh) yn y Dyniaethau yn haf 2017. Ei nod bob…

Darllen stori Shafiq

Lynda Sullivan

Roedd Lynda Sullivan yn dioddef o agoraffobia ac iselder yn 2001 pan ddaeth taflen am addysg oedolion trwy ei drws.  ‘Am dair blynedd prin yr…

Darllen stori Lynda

CYMRU’N GWEITHIO

Dysgu sgiliau newydd adechrau’r bennod nesaf

Beth bynnag yw dy sefyllfa, os wyt ti’n awyddus i ddysgu sgil newydd, byddwn ni’n dy helpu di l ystyried dy opsiynau gyda chyngor diduedd am ddim ar y rhaglenni hyfforddi a all dy helpu di i newid dy stori.
Cymru’n Gweithio #newiddystori

Mae Cymru’n Gweithio yn wasanaeth newydd sy’n galluogi unrhyw un dros 16 oed ledled Cymru i gael mynediad i gyngor ac arweiniad arbenigol i’ch helpu i oresgyn rhwystau a all fod yn eich wynebu i fynd i waith.

Felly p’un ai ydych angen help i chwilio am swyddi, ysgrifennu CV, paratoi ar gyfer cyfweliad, canfod lleoliad gwaith, dysgu sgiliau newydd, deall hawliau dileu swydd, cefnogaeth gofal plant, meithrin hunanhyder, neu hyd yn oed ble i droi iddo nesaf, dyma’r lle cywir i gael yr help rydych ei angen.