CHANGE YOUR STORY

Adult Learners’ Week will be postponed until further notice. Stay connected online and have a browse through the website for information, advice and guidance about careers and skills. The stories of people who have taken the first step back into learning and transformed their lives. Stay at home, and learn something new, start a course, inspire others – very soon we will be promoting online events that you can take part in. In the meantime, take a look at these inspiring stories.

 

BE INSPIRED BY…

Adult learning can broaden horizons, build your networks and open doors, it’s your chance to make a fresh start. Whether you are looking for a new direction, to brush up on your skills, improve your job opportunities, seek some advice and guidance on a qualification, or you may simply want to learn something new. Adult Learners’ Week is, free and for everyone.

Below are just some of the inspirational stories of people who have taken the first step to turn their lives around to build a better future.  Adult learning has been key to each of their success stories and for many a life-line.

John

John began his learning journey with the Open University…

Read John's Story

Jimama

Jimama (JJ) was born in Sierra Leone, West Africa,…

Read Jimama's Story

Bernard

Bernard has immersed himself into all things digital –…

Read Bernard's Story

Scott

Ten years ago, Scott Jenkinson was struggling with substance…

Read Scott's Story

Catrin

Catrin’s life changed forever in 2013 when she suffered…

Read Catrin's Story

Marilyn

Lynnie Llewellyn attends two weekly classes to learn Welsh…

Read Marilyn's Story

Click the button below for more life changing stories from people across Wales.

WORKING WALES

Learn new skills and start your next chapter

Whatever your situation, if you’re passionate about learning a new skill, we’ll help you explore your options with free, impartial advice on the training programmes that can help you change your story.
Working Wales #changeyourstory

Working Wales is a new service which allows anyone over the age of 16 across Wales to access expert advice and guidance to help you overcome obstacles that you may be facing to get you into work.

So, whether you need help searching for jobs, writing a CV, preparing for an interview, finding work placement, learning new skills, understanding redundancy rights, childcare support, building self-confidence, or even where to turn next this is the right place to get the help you need.

NEWID DY STORI

Cynhelir yr Wythnos Addysg Oedolion yn ystod 22-28 Mehefin 2020 eleni.

Drwy gydol mis Mehefin bydd modd i chi fynychu digwyddiadau, gweithgareddau a chyrsiau AM DDIM yn eich ardal leol yn eich cysylltu gyda chyfleoedd ar draws Cymru. Bydd y calendr digwyddiadau yn fyw ym mis Mai a bydd ar gael i chi ei chwilio; yn y cyfamser edrychwch drwy’r wefan i gael mwy o wybodaeth am yr  Wythnos Addysg Oedolion.

 

CAEL EICH YSBRYDOLI GAN ...

Gall Addysg Oedolion ehangu gorwelion, adeiladu eich rhwydweithiau ac agor drysau, mae’n gyfle i chi wneud dechrau newydd. P’un ai ydych yn edrych am gyfeiriad newydd, gloywi eich sgiliau, gwella eich cyfleoedd swydd, ceisio cyngor newydd ac arweiniad ar gymhwyster, neu yn syml ddysgu rhywbeth newydd. Mae’r Wythnos Addysg Oedolion yn rhad ac am ddim ac ar gyfer pawb.

Islaw mae rhai o straeon ysbrydoledig pobl a gymerodd y cam nesaf i droi eu bywydau o amgylch i adeiladu dyfodol gwell. Bu addysg oedolion yn allweddol i straeon llwyddiant pob un ohonynt ac yn rhaff bywyd i lawer.

John

John began his learning journey with the Open University…

Read John's Story

Jimama

Jimama (JJ) was born in Sierra Leone, West Africa,…

Read Jimama's Story

Bernard

Bernard has immersed himself into all things digital –…

Read Bernard's Story

Scott

Ten years ago, Scott Jenkinson was struggling with substance…

Read Scott's Story

Catrin

Catrin’s life changed forever in 2013 when she suffered…

Read Catrin's Story

Marilyn

Lynnie Llewellyn attends two weekly classes to learn Welsh…

Read Marilyn's Story

Cliciwch y botwm islaw am fwy o straeon newid bywyd gan bobl ar draws Cymru.

CYMRU’N GWEITHO

Dysgu sgiliau newydd adechrau’r bennod nesaf

Beth bynnag yw dy sefyllfa, os wyt ti’n awyddus i ddysgu sgil newydd, byddwn ni’n dy helpu di l ystyried dy opsiynau gyda chyngor diduedd am ddim ar y rhaglenni hyfforddi a all dy helpu di i newid dy stori.
Cymru’n Gweithio#newiddystori

Mae Cymru’n Gweithio yn wasanaeth newydd sy’n galluogi unrhyw un dros 16 oed ledled Cymru i gael mynediad i gyngor ac arweiniad arbenigol i’ch helpu i oresgyn rhwystau a all fod yn eich wynebu i fynd i waith.

Felly p’un ai ydych angen help i chwilio am swyddi, ysgrifennu CV, paratoi ar gyfer cyfweliad, canfod lleoliad gwaith, dysgu sgiliau newydd, deall hawliau dileu swydd, cefnogaeth gofal plant, meithrin hunanhyder, neu hyd yn oed ble i droi iddo nesaf, dyma’r lle cywir i gael yr help rydych ei angen.