GET INVOLVED

 • Tell us how you’ll be celebrating Adult Learners Week on social by using the hashtag #changeyourstory
 • Stay in touch and raise awareness by supporting the campaign on Twitter  Facebook & Instagram
 • Write to us and tell us how adult learning opportunities have positively impacted on your life – how did you change your story?
 • Seek advice and guidance to kick start your learning journey – call the free Working Wales helpline for information.

What Adult Learners’ Week participants are saying…

CAMPAIGN PARTNERS

Adult Learners’ Week is coordinated by Learning and Work Institute, an independent policy, research & development organisation dedicated to lifelong learning, full employment & inclusion. We have worked closely with a wide range of partners and stakeholders for over 25 years to support the delivery of Adult Learners’ Week in Wales. A special thank you to our campaign sponsors below:

Interested In Supporting Adult Learners’ Week?

Are you a provider?

Working Wales

Learn new skills and start your next chapter

Whatever your situation, if you’re passionate about learning a new skill, we’ll help you explore your options with free, impartial advice on the training programmes that can help you change your story.
Working Wales #changeyourstory

Working Wales is a new service which allows anyone over the age of 16 across Wales to access expert advice and guidance to help you overcome obstacles that you may be facing to get you into work.

So, whether you need help searching for jobs, writing a CV, preparing for an interview, finding work placement, learning new skills, understanding redundancy rights, childcare support, building self-confidence, or even where to turn next this is the right place to get the help you need.

CYMRYD RHAN

P’un ai ydych wedi cymryd rhan yn flaenorol yn yr Wythnos Addysg Oedolion, mae nifer o ffyrdd i ymuno a gwneud hynny eleni, dyma’r cyfle i gael dechrau newydd.

 • Mynychu digwyddiad dysgu yn agos atoch chi yn ystod mis Mehefin – ewch â chyfaill neu berthynas gyda chi, mae AM DDIM!
 • Dweud wrthym sut y byddwch yn dathlu’r Wythnos Addysg Oedolion ar y cyfryngau cymdeithasol drwy ddefnyddio’r hashnod #ChangeYourStory
 • Cadw mewn cysylltiad a chodi ymwybyddiaeth drwy gefnogi’r ymgyrch ar Twitter Facebook and Instagram
 • Ysgrifennu atom a dweud wrthym sut y cafodd cyfleoedd addysg oedolion effaith gadarnhaol ar eich bywyd – Sut gwnaethoch chi newid dy stori?
 • Ceisio cyngor ac arweiniad i roi cychwyn ar eich taith ddysgu – ffoniwch linell gymorth Cyngor Gwaith Cymru i gael gwybodeath am ddim.

Beth ddywedodd rhai a gymerodd ran yn yr Wythnos Addysg Oedolion…

PARTNERIAID YMGYRCH

Caiff yr Wythnos Addysg Oedolion ei chydlynu gan y Sefydliad Dysgu a Gwaith, sefydliad polisi, ymchwil a datblygu annibynnol sy’n ymroddedig i ddysgu gydol oes, cyflogaeth lawn a chynhwysiant. Rydym wedi gweithio’n agos gydag ystod eang o bartneriaid a rhanddeiliaid am dros 25 mlynedd i gefnogi cyflwyno’r Wythnos Addysg Oedolion yng Nghymru. Diolch yn arbennig i noddwyr ymgyrch 2019 islaw.

Diddordeb mewn cefnogi’r Wythnos Addysg Oedolion?

A ydych yn ddarparydd?

CYMRU'N GWEITHIO

Dysgu sgiliau newydd adechrau’r bennod nesaf

Beth bynnag yw dy sefyllfa, os wyt ti’n awyddus i ddysgu sgil newydd, byddwn ni’n dy helpu di l ystyried dy opsiynau gyda chyngor diduedd am ddim ar y rhaglenni hyfforddi a all dy helpu di i newid dy stori.
Cymru’n Gweithio#newiddystori

Mae Cymru’n Gweithio yn wasanaeth newydd sy’n galluogi unrhyw un dros 16 oed ledled Cymru i gael mynediad i gyngor ac arweiniad arbenigol i’ch helpu i oresgyn rhwystau a all fod yn eich wynebu i fynd i waith.

Felly p’un ai ydych angen help i chwilio am swyddi, ysgrifennu CV, paratoi ar gyfer cyfweliad, canfod lleoliad gwaith, dysgu sgiliau newydd, deall hawliau dileu swydd, cefnogaeth gofal plant, meithrin hunanhyder, neu hyd yn oed ble i droi iddo nesaf, dyma’r lle cywir i gael yr help rydych ei angen.

CYMRYD RHAN

P’un ai ydych wedi cymryd rhan yn flaenorol yn yr Wythnos Addysg Oedolion, mae nifer o ffyrdd i ymuno a gwneud hynny eleni, dyma’r cyfle i gael dechrau newydd.

 • Mynychu digwyddiad dysgu yn agos atoch chi yn ystod mis Mehefin – ewch â chyfaill neu berthynas gyda chi, mae AM DDIM!
 • Dweud wrthym sut y byddwch yn dathlu’r Wythnos Addysg Oedolion ar y cyfryngau cymdeithasol drwy ddefnyddio’r hashnod #ChangeYourStory
 • Cadw mewn cysylltiad a chodi ymwybyddiaeth drwy gefnogi’r ymgyrch ar Twitter Facebook and Instagram
 • Ysgrifennu atom a dweud wrthym sut y cafodd cyfleoedd addysg oedolion effaith gadarnhaol ar eich bywyd – Sut gwnaethoch chi newid dy stori?
 • Ceisio cyngor ac arweiniad i roi cychwyn ar eich taith ddysgu – ffoniwch linell gymorth Cyngor Gwaith Cymru i gael gwybodeath am ddim.

Beth ddywedodd rhai a gymerodd ran yn yr Wythnos Addysg Oedolion…

PARTNERIAID YMGYRCH

Caiff yr Wythnos Addysg Oedolion ei chydlynu gan y Sefydliad Dysgu a Gwaith, sefydliad polisi, ymchwil a datblygu annibynnol sy’n ymroddedig i ddysgu gydol oes, cyflogaeth lawn a chynhwysiant. Rydym wedi gweithio’n agos gydag ystod eang o bartneriaid a rhanddeiliaid am dros 25 mlynedd i gefnogi cyflwyno’r Wythnos Addysg Oedolion yng Nghymru. Diolch yn arbennig i noddwyr ymgyrch 2019 islaw.

Diddordeb mewn cefnogi’r Wythnos Addysg Oedolion?

A ydych yn ddarparydd?

CYMRU'N GWEITHIO

Dysgu sgiliau newydd adechrau’r bennod nesaf

Beth bynnag yw dy sefyllfa, os wyt ti’n awyddus i ddysgu sgil newydd, byddwn ni’n dy helpu di l ystyried dy opsiynau gyda chyngor diduedd am ddim ar y rhaglenni hyfforddi a all dy helpu di i newid dy stori.
Cymru’n Gweithio#newiddystori

Mae Cymru’n Gweithio yn wasanaeth newydd sy’n galluogi unrhyw un dros 16 oed ledled Cymru i gael mynediad i gyngor ac arweiniad arbenigol i’ch helpu i oresgyn rhwystau a all fod yn eich wynebu i fynd i waith.

Felly p’un ai ydych angen help i chwilio am swyddi, ysgrifennu CV, paratoi ar gyfer cyfweliad, canfod lleoliad gwaith, dysgu sgiliau newydd, deall hawliau dileu swydd, cefnogaeth gofal plant, meithrin hunanhyder, neu hyd yn oed ble i droi iddo nesaf, dyma’r lle cywir i gael yr help rydych ei angen.

CYMRYD RHAN

P’un ai ydych wedi cymryd rhan yn flaenorol yn yr Wythnos Addysg Oedolion, mae nifer o ffyrdd i ymuno a gwneud hynny eleni, dyma’r cyfle i gael dechrau newydd.

 • Mynychu digwyddiad dysgu yn agos atoch chi yn ystod mis Mehefin – ewch â chyfaill neu berthynas gyda chi, mae AM DDIM!
 • Dweud wrthym sut y byddwch yn dathlu’r Wythnos Addysg Oedolion ar y cyfryngau cymdeithasol drwy ddefnyddio’r hashnod #ChangeYourStory
 • Cadw mewn cysylltiad a chodi ymwybyddiaeth drwy gefnogi’r ymgyrch ar Twitter Facebook and Instagram
 • Ysgrifennu atom a dweud wrthym sut y cafodd cyfleoedd addysg oedolion effaith gadarnhaol ar eich bywyd – Sut gwnaethoch chi newid dy stori?
 • Ceisio cyngor ac arweiniad i roi cychwyn ar eich taith ddysgu – ffoniwch linell gymorth Cyngor Gwaith Cymru i gael gwybodeath am ddim.

Beth ddywedodd rhai a gymerodd ran yn yr Wythnos Addysg Oedolion…

PARTNERIAID YMGYRCH

Caiff yr Wythnos Addysg Oedolion ei chydlynu gan y Sefydliad Dysgu a Gwaith, sefydliad polisi, ymchwil a datblygu annibynnol sy’n ymroddedig i ddysgu gydol oes, cyflogaeth lawn a chynhwysiant. Rydym wedi gweithio’n agos gydag ystod eang o bartneriaid a rhanddeiliaid am dros 25 mlynedd i gefnogi cyflwyno’r Wythnos Addysg Oedolion yng Nghymru. Diolch yn arbennig i noddwyr ymgyrch 2019 islaw.

Diddordeb mewn cefnogi’r Wythnos Addysg Oedolion?

A ydych yn ddarparydd?

CYMRU'N GWEITHIO

Dysgu sgiliau newydd adechrau’r bennod nesaf

Beth bynnag yw dy sefyllfa, os wyt ti’n awyddus i ddysgu sgil newydd, byddwn ni’n dy helpu di l ystyried dy opsiynau gyda chyngor diduedd am ddim ar y rhaglenni hyfforddi a all dy helpu di i newid dy stori.
Cymru’n Gweithio#newiddystori

Mae Cymru’n Gweithio yn wasanaeth newydd sy’n galluogi unrhyw un dros 16 oed ledled Cymru i gael mynediad i gyngor ac arweiniad arbenigol i’ch helpu i oresgyn rhwystau a all fod yn eich wynebu i fynd i waith.

Felly p’un ai ydych angen help i chwilio am swyddi, ysgrifennu CV, paratoi ar gyfer cyfweliad, canfod lleoliad gwaith, dysgu sgiliau newydd, deall hawliau dileu swydd, cefnogaeth gofal plant, meithrin hunanhyder, neu hyd yn oed ble i droi iddo nesaf, dyma’r lle cywir i gael yr help rydych ei angen.