Catrin Pugh

Gall mynd yn ôl at addysg wedi toriad hir fod yn anodd i unrhyw un. Os gwnewch ychwanegu cyfrifoldebau, neu yn fy achos i anableddau, a gall edrych allan o’ch cyrraedd. Ond yn achos unrhyw beth sy’n ymddangos yn rhwystr i addysg bellach, mae modd ei oresgyn er mwyn cyflawni’ch dyhead am  ddyfodol mwy llewyrchus.

Yn 19 oed roeddwn i mewn damwain bws ddifrifol a newidiodd fy mywyd am byth. Dioddefais losgiadau trydedd radd i 96% o fy nghorff a dywedwyd fod gen i siawns 1 mewn 1000 o oroesi. Fe drechais yr ods ond mae wedi bod yn her.

Yn ystod fy nhaith hir a pharhaus tuag at wella rwyf wedi brwydro yn erbyn problemau iechyd di-rif a wnaeth imi amau a oedd gen i unrhyw ddyfodol. Ar ôl deffro o goma tri mis a nifer o lawdriniaethau, fedrwn i ddim symud. Roedd problemau croen a niwroleg wedi effeithio ar fy ngalluoedd corfforol. Roedd fy ngolwg canolog wedi diflannu ac ni ddaw byth yn ôl. Roeddwn yn greithiau i gyd oherwydd y grafftiau croen wnaeth fy achub. Roeddwn yn cael ymladd yn erbyn anhwylder straen ôl-drawmatig, gydag ôl-fflachiau o fod ar dân a’r gwrthdrawiad yn corddi yn fy mhen. Collais fy hun a wyddwn i ddim y gallwn i, neu a fyddwn i’n dymuno, dod yn ôl unrhyw adeg i gymdeithas.

Ar ôl pedair blynedd o waith caled, yn dysgu cerdded, bwyta, siarad a byw, dechreuais weld fod fy mhroblemau iechyd meddwl yn llai o rwystr ac yn fwy o symbyliad i brofi y gallech gyflawni unrhyw beth ddim o oeddech chi’n ddigon penderfynol. Dechreuais weithio gydag elusennau fel cyfaill cefnogol, yn helpu i symbylu eraill a rhoi sgyrsiau ysgogiadol i brofi fod modd trechu gofidiau. Ond yr hyn oeddwn i ei wir eisiau oedd astudio unwaith eto a gweithio tuag at yrfa ystyrlon ble gallwn wneud gwahaniaeth.

Roeddwn bob amser wedi cael profiadau gwych gyda staff gofal iechyd, y ffisiotherapyddion, maen nhw wedi fy ysbrydoli ar yr un pryd â rhoi fy ngalluoedd corfforol yn ol. Felly, yn 2017 fe benderfynais gychwyn ar y siwrnai i fynd yn ffisiotherapydd, i ddod yn ysgogwr ar gyfer newid ym mywydau rhywun arall.

Roedd mynd yn ol at addysg yn frawychus. Roeddwn wedi cwblhau 18 mlynedd o addysg yn y sefyllfa ffodus o beidio bod ag anghenion ychwanegol, ac erbyn hyn roedd gen i rai lluosog. Ond ar ôl i mi adeiladu’r dewrder i fod yn bresennol, aeth pob diwrnod yn haws. Sylweddolais fod mwy i mi na fy anafiadau, roeddwn i’n dal yn ddeallus a galluog, gyda’r addasiadau a wnaed i wneud pethau’n gyraeddadwy. Gyda chefnogaeth tiwtoriaid o Goleg Cambria fe gwblheais gwrs blwyddyn Mynediad i Addysg Uwch mewn Bio-wyddorau gyda Rhagoriaeth lawn ym mhob pwnc. Rwyf bellach yn mynychu King’s College, Llundain ac yn mwynhau a disgleirio ymysg fy nghymheiriaid, gyda ffrindiau newydd a nodau newydd.

Feddyliais i erioed y byddwn yn byw, heb sôn am ffynnu yn y byd sydd gen i yn awr. Mae fy stori’n profi fod modd llwyddo yn unrhyw beth gyda dewrder a phenderfyniad.

Eisiau gwybod?

Dechreuodd Catrin ei thaith gyda Coleg Cambria.

Related Post

Experience: I couldn’t read until I was 34

How lifelong learning can boost your mental health

Barry college student lands Inspire Award

National award for Milford Haven school

Take three: People who have changed their story with adult learning