GWYBODAETH I DDARPARWYR

Mae Wythnos Addysg Oedolion yn gyfle gwych i arddangos yr hyn sydd gennych i’w gynnig, i gysylltu pobl yng Nghymru a’u hysbrydoli i fynd ati i ddysgu a dysgu sgiliau. Gallwn ni gefnogi a hyrwyddo eich cyrsiau, digwyddiadau ac adnoddau dysgu trwy ein calendr digwyddiadau. Sgroliwch i lawr am ragor o wybodaeth.

YMUNWCH Â’N HYMGYRCH PARTNERIAETH

9 – 15 Medi 2024 gyda gweithgareddau hyrwyddo yn cael eu cynnal trwy gydol y mis

Ymunwch â phartneriaeth yr ymgyrch a byddwch yn rhan o ymdrech gydweithredol fawr i gyrraedd rhagor o bobl ar draws Cymru gyda gwybodaeth, cyngor a chyfleoedd i roi cynnig ar ddysgu rhywbeth newydd.

Mae Wythnos Addysg Oedolion yn ymgyrch flynyddol a drefnir mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru. Mae’n ymdrech ar y cyd i rannu’r neges am ddysgu gydol oes.

Rydym am ysbrydoli pobl i chwilio am gyngor ac arweiniad am y cyfleoedd sydd ar gael i uwchsgilio, i wella eu hyder a’u llesiant, i ffynnu yn eu gyrfaoedd a datblygu cariad at ddysgu trwy gydol eu hoes.

Yn flynyddol rydym yn gweithio gydag amrywiaeth o bartneriaid i gynllunio a chyflawni amrywiaeth o sesiynau blasu, cyrsiau byr, dyddiau agored, gwybodaeth a chyngor a digwyddiadau arbennig ar-lein ac yn bersonol i ddathlu addysg oedolion.

Ers lansio’r llwyfan hwn rydym wedi adeiladu ar ein partneriaethau ymgyrchu gyda dros 150 o ddarparwyr cofrestredig, dros 330,000 edrychiad tudalen, a 54,000 o ddefnyddwyr wedi ymweld â llwyfan yr ymgyrch.

 

Er mwyn gwneud 2024 hyd yn oed yn fwy llwyddiannus, mae arnom angen eich cefnogaeth i hyrwyddo cyfleoedd dysgu gydol oes.

Ymunwch â’n rhwydwaith o bartneriaid

Gyda’n gilydd gallwn greu mwy o welededd a momentwm ar gyfer dysgu gydol oes yng Nghymru ac ysbrydoli mwy o oedolion i symud ymlaen a llunio gwell dyfodol.

Rydym am weithio gyda chi:

  • Hyrwyddo eich darpariaeth ac ymgysylltu â chynulleidfaoedd newydd a’ch rhai cyfredol trwy gynnig cyfleoedd i ddysgu
  • Cysylltu pobl yng Nghymru i gael cymorth gyda’u hiechyd a’u llesiant a chyfleoedd dysgu a chyflogaeth.
  • Bod yn rhan o ymgyrch partneriaeth ledled Cymru sy’n eiriol dros ddysgu gydol oes
  • Rhannu storïau positif a fydd yn ysbrydoli eraill i gymryd rhan mewn dysgu gydol oes

Sut i gymryd rhan:

Female student checking her computer

Cynllunio a chyflwyno sesiynau blasu ar-lein neu bersonol, gweithgaredd allgymorth, cyrsiau, digwyddiadau arbennig. Llwythwch nhw i wefan ein hymgyrch a byddant yn cael eu hyrwyddo fel rhan o weithgarwch amlgyfrwng a chyfathrebu Llywodraeth Cymru. Edrychwch ar y cynnwys presennol sydd wedi’i uwchlwytho i’r calendr.

pexels-cottonbro-4778667-scaled

Dathlwch gyflawniadau rhyfeddol pobl sydd wedi cyrchu eich darpariaeth; amlygu manteision dysgu a sut mae wedi trawsnewid eu bywydau. Bydd rhannu straeon llwyddiant yn rhoi hyder i bobl eraill ddarganfod effaith newid bywyd addysg oedolion.

 

Female student checking her computer

Mae Wythnos Addysg Oedolion yn gyfle gwych i gyfeirio eich gwybodaeth, cyngor ac arweiniad. Hyrwyddo eich darpariaeth ddysgu newydd a phresennol i oedolion a’r llwybrau sydd ar gael iddynt ailhyfforddi, uwchsgilio, meithrin cysylltiadau cymdeithasol a chefnogi iechyd a lles. Rhannwch wybodaeth yr ymgyrch gyda’ch dysgwyr, hybiau, grwpiau cymunedol, staff a rhwydweithiau ehangach.

pexels-elle-hughes-2696064-scaled

Ymunwch â’r sgwrs ar-lein i hyrwyddo a chodi ymwybyddiaeth o’r Wythnos Addysg Oedolion. Dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol a thagiwch ni yn eich gweithgaredd ymgyrchu, gan ddefnyddio’r dolenni a’r tagiau: Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn #paidstopiodysgu ac #addysgoedolioncymru.

MicrosoftTeams-image

Codi proffil dysgu oedolion ac amlygu beth arall y gellir ei wneud i ehangu mynediad i ddysgu a sgiliau i oedolion. Rhannwch eich polisi a’ch ymchwil, lansiwch gyhoeddiad neu ysgrifennwch ddarn erthygl ar y blaenoriaethau a’r blociau adeiladu sydd eu hangen i wneud Cymru’n genedl ail gyfle – beth yw’r rhwystrau presennol ac yn yr un modd, beth yw’r llwyddiannau?

pexels-roger-brown-5673523-scaled

Mae llafar gwlad yn arf pwerus ac yn gatalydd i lawer o bobl sy’n chwilio am gyfeiriad a llwybr newydd mewn bywyd. Gweithiwch gyda’ch eiriolwyr dysgu i drefnu digwyddiad yn eich cymuned neu ganolbwyntio ar weithgaredd llais y dysgwr i ysbrydoli pobl eraill i gymryd y cam cyntaf.

Gall Dysgu a Gwaith eich helpu gyda’r canlynol:

 • Sefydlu cyfrif darparwr ar wefan Wythnos Addysg Oedolion
 • Hyrwyddo eich gweithgareddau am ddim drwy ein calendr digwyddiadau ar-lein gan gynnwys gwefan Cymru’n Gweithio fel rhan o ymgyrch amlgyfrwng Llywodraeth Cymru
 • Darparu pecyn offer ymgyrch Wythnos Addysg Oedolion i’ch sefydliad
 • Hyrwyddo eich gweithgaredd Wythnos Addysg Oedolion trwy sianeli Sefydliad Dysgu a Gwaith
 • Gweithgaredd traws-hyrwyddo ar gyfer Wythnos Addysg Oedolion

Lawrlwythwch ein pecyn cymorth ymgyrchu i gymryd rhan

Sut i gofrestru eich gweithgareddau ar gyfer yr ymgyrch:

Os ydych chi wedi cyflwyno rhaglen ar gyfer Wythnos Addysg Oedolion yn flaenorol a bod gennych chi gyfrif yn barod, mewngofnodwch i gofrestru eich digwyddiadau, gallwch edrych ar ein tudalen darparwyr i weld a oes gennych gyfrif gyda ni.

Os ydych yn newydd i Wythnos Addysg Oedolion, lawrlwythwch a llenwi ffurflen yr ymgyrch a’i dychwelyd at y Sefydliad Dysgu a Gwaith trwy e-bost: alwevents@learningandwork.org.uk.

Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth am yr ymgyrch neu os oes arnoch angen cymorth gyda’ch cyfri, cysylltwch â ni: alwevents@learningandwork.org.uk

Yr hyn y mae darparwyr Wythnos Addysg Oedolion yn ei ddweud…