Ysbrydoli! Enillwyr Gwobr Dysgu Oedolion

Cwrdd ag enillwyr Gwobrau Ysbrydoli! Addysg Oedolion 2022

Mae Gwobrau Ysbrydoli! yn ddathliad blynyddol sy’n cydnabod llwyddiannau newid bywyd pobl, prosiectau a darpariaeth addysg oedolion yng Nghymru.

Edrychwch drwy straeon enillwyr gwobrau eleni i ganfod mwy am y camau y gwnaethant eu cymryd i gynyddu eu hyder, cymryd ail gyfle a newid eu stori drwy addysg a sgiliau.

Different Past Shared Futures Award

Zaina Aljumma

Cyrhaeddodd Zaina Aljumma yng Nghymru dair blynedd yn ôl ar ôl ffoi rhag rhyfel sifil yn Syria. Yn y cyfnod byr ers iddi gyrraedd, nid…

Darllenwch y stori

Wales for Future Generations Award

Groundwork North Wales

Mae Groundwork Gogledd Cymru yn cefnogi llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol cymunedau ar draws Gogledd Cymru drwy brosiectau a gweithgareddau addysgol. Roedd prosiect WeCare…

Darllenwch y stori

Different Past: Shared Futures Award - Highly Commended Nominee

Ida Mirzaee

Daeth Ida Mirzaee i Gymru yn 2020 ar ôl ffoi o’i mamwlad yn Iran. “Pan gyrhaeddais Gymru gyntaf, yn union cyn pandemig Covid-19, doedd gen…

Darllenwch y stori

Workplace Change Makers Award

Tîm Dysgu a Datblygu Cyngor Ceredigion

Pan gyflwynwyd y cyfnod clo cyntaf ar draws Prydain yn ystod pandemig Covid19, gwyddai tîm Dysgu a Datblygu Cyngor Ceredigion fod ganddynt lawer o waith…

Darllenwch y stori

Different Past Shared Futures Award Winner

Hisham Saeed

20 oed oedd Hisham Saeed pan gyrhaeddodd Brydain yn 2017. Roedd ei fam wedi marw pan oedd yn ifanc iawn ac yntau yn byw mewn…

Darllenwch y stori

Ageing Well Award

John and Val Snare

Aeth John a Val Snare, sy’n dad-cu a mam-gu, yn ôl i’r ysgol fel y gallent helpu eu hwyrion gyda dysgu yn ystod y cyfnodau…

Darllenwch y stori

Life Change and Progression Award

Karryann Healey

Tair oed oedd Karryann Healey pan gafodd ei rhoi yn y system gofal a chael ei mabwysiadu ond fe wnaeth byw gyda cham-driniaeth a chythrwfl…

Darllenwch y stori

Young Adult Learner Award

Ewan Heppenstall

Ymrestrodd Ewan Heppenstall yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro yn 2018, gan astudio i ddechrau ar Raglen Sgiliau Gwaith Lefel Mynediad 1. Mae gan y dyn…

Darllenwch y stori

Active Wales Award

Lael Heaney

Cafodd Lael Heaney ei magu mewn amgylchedd anodd ac weithiau anhapus nad oedd yn ei hannog i ymwneud ag addysg. Dechreuodd wrthryfela pan oedd yn…

Darllenwch y stori

Life Change and Progression Award

Kirsty Harris

Gadawodd Kirsty Harris yr ysgol yn 14 oed heb unrhyw gymwysterau. Nawr, yn 36 oed, mae wedi graddio o’r Brifysgol Agored ac yn dechrau ar…

Darllenwch y stori

Essential Skills for Life Award

Bethan Humphreys

Cafodd Bethan Humphreys amser anodd yn yr ysgol, roedd yn cael ei bwlio a gadawodd heb lawer o gymwysterau. Gan weithio fel cynorthwyydd mewn cegin…

Darllenwch y stori

Skills for Work Award

Jenna Smith

Pan darodd y pandemig roedd Jenna Smith yn gweithio mewn ysbyty fel Gweithiwr Cymorth Iechyd Clinigol, ar ôl ennill Diploma Lefel 2 mewn Iechyd clinigol.…

Darllenwch y stori

Hywel Francis Award for Community Impact

Springboard

Bu Sbardun, prosiect dysgu cymunedol a ddatblygwyd gan Dysgu Sir Benfro, yn dod â chyfleoedd dysgu fel teulu i ysgolion a chymunedau yn rhai o…

Darllenwch y stori

Starting Out - Welsh Beginner Award

Tom Dyer

Trodd Tom Dyer y pandemig yn gyfle i roi cynnig ar rywbeth newydd. “Collais fy swydd pan gyrhaeddodd Covid a phenderfynu symud yn ôl o…

Darllenwch y stori

Dadlwythwch gopi o 2022 Ysbrydoli! Llyfr proffil Gwobrau Dysgu Oedolion

Canfod mwy am y gwobrau drwy ymweld â 
gwefan y Sefydliad Dysgu a Gwaith

CYMRU’N GWEITHO

Dysgu sgiliau newydd adechrau’r bennod nesaf

Beth bynnag yw dy sefyllfa, os wyt ti’n awyddus i ddysgu sgil newydd, byddwn ni’n dy helpu di l ystyried dy opsiynau gyda chyngor diduedd am ddim ar y rhaglenni hyfforddi a all dy helpu di i newid dy stori.
Cymru’n Gweithio#newiddystori

Mae Cymru’n Gweithio yn wasanaeth newydd sy’n galluogi unrhyw un dros 16 oed ledled Cymru i gael mynediad i gyngor ac arweiniad arbenigol i’ch helpu i oresgyn rhwystau a all fod yn eich wynebu i fynd i waith.

Felly p’un ai ydych angen help i chwilio am swyddi, ysgrifennu CV, paratoi ar gyfer cyfweliad, canfod lleoliad gwaith, dysgu sgiliau newydd, deall hawliau dileu swydd, cefnogaeth gofal plant, meithrin hunanhyder, neu hyd yn oed ble i droi iddo nesaf, dyma’r lle cywir i gael yr help rydych ei angen.