Ysbrydoli! Enillwyr Gwobr Dysgu Oedolion

Dewch i gyfarfod ag enillwyr Gwobr Addysg Oedolion Ysbrydoli! 2020.  Cliciwch ar un o’r straeon i ganfod mwy am y camau a gymerwyd i drawsnewid eu bywydau a newid eu stori trwy addysg a sgiliau.

Smith Family

Gwobr Dysgu fel Teulu

Y Teulu Smith

Penderfynodd dwy genhedlaeth o’r teulu Smith ddysgu Iaith Arwyddion Prydeinig (BSL) i’w helpu i gyfathrebu gyda Krsna, pan aeth yn hollol fyddar fel babi. Mae’r…

Darllenwch y stori
Jamie Evans

Gwobr Iechyd a Llesiant

Jamie Evans

Oherwydd teimladau o iselder a gorbryder, roedd Jamie Evans yn dueddol o ynysu ei hun oddi wrth eraill, cymaint nes byddai wythnosau'n mynd heibio heb…

Darllenwch y stori

Gwobr Mewn i Waith

Chloe Young

Ddwy flynedd yn ôl, roedd Chloe Young o’r Wyddgrug yn rhy ofnus i adael ei chartref ei hun oherwydd gorbryder ac iselder difrifol ac anhwylder…

Darllenwch y stori
Learning Centre

Gwobr Cau’r Bwlch

Canolfan Dysgu y Priordy

Mae Canolfan Dysgu y Priordy, yn seiliedig yn Ysgol Gynradd Monkton yn Sir Benfro, yn cydnabod anghenion teuluoedd o gymunedau lleol Sipsi, Roma a Theithwyr…

Darllenwch y stori
Agile Nation

Gwobr Sgiliau yn y Gwaith

Rhaglen Datblygu Gyrfa Cenedl Hyblyg 2

Ers iddo gael ei lansio yn 2015, mae Rhaglen Datblygu Gyrfa Cenedl Hyblyg 2 Chwarae Teg wedi helpu’r sawl sy’n cymryd rhan i sicrhau cynnydd…

Darllenwch y stori
Alisha Morgan

Gwobr Oedolyn Ifanc

Alisha Morgan

Mae Alisha Morgan, sy'n 20 oed ac yn dod o Benrhys, yn ofalwraig llawn amser i'w mam Heidi, sydd â nifer o gyflyrau meddygol gan…

Darllenwch y stori
Chawan Ali

Gwobr Gorffennol Gwahanol: Rhannu Dyfodol

Chawan Ali

Bu’n rhaid i Chawan Ali ffoi o Irac yn 2015 gyda’i rhieni a’i thri brawd iau er mwyn dod o hyd i le diogel ar…

Darllenwch y stori
Ralph Handscomb

Gwobr Heneiddio’n Dda

Ralph Handscomb

Bu Ralph Handscomb, sy’n dod o Ferthyr Tudful ac sydd wedi ymddeol, wedi helpu pobl i chwilio am swyddi yn ystod y cyfnod clo, mae’n…

Darllenwch y stori
Community Impact

The Community Impact Initiative C.I.C.

Mae’r Community Impact Initiative (Cii) yn fenter gymdeithasol sy’n gweithio gyda phobl o amrywiaeth o gefndiroedd i ailwampio adeiladau gwag, gyda’r nod o wella’r ardal…

Darllenwch y stori
Kierran James

Gwobr Newid Bywyd a Chamu Ymlaen (enillydd ar y cyd)

Kierran James

Daeth cwymp erchyll yn Keyna wrth wasanaethu yno gyda’r fyddin â gyrfa i Kierran James i ben am y tro. Ar ôl y ddamwain, dechreuodd…

Darllenwch y stori
Emma Louise

Gwobr Newid Bywyd a Chamu Ymlaen (enillydd ar y cyd)

Emma Louise Williams

Cafodd Emma Williams ei geni yn Wrecsam a roedd wedi gadael cartref erbyn iddi fod yn 14 oed. Cafodd broblemau gyda’i iechyd meddwl a bod…

Darllenwch y stori
Joseff Oscar

Gwobr Dechrau Arni - Dysgwyr Cymraeg

Joseff Oscar Gnagbo

Cafodd Joseff Gnagbo ei fagu ar y Traeth Ifori, ond bu’n rhaid iddo geisio lloches yng Nghaerdydd oherwydd aflonyddwch gwleidyddol yn ei wlad enedigol. Yna…

Darllenwch y stori

CYMRU’N GWEITHO

Dysgu sgiliau newydd adechrau’r bennod nesaf

Beth bynnag yw dy sefyllfa, os wyt ti’n awyddus i ddysgu sgil newydd, byddwn ni’n dy helpu di l ystyried dy opsiynau gyda chyngor diduedd am ddim ar y rhaglenni hyfforddi a all dy helpu di i newid dy stori.
Cymru’n Gweithio#newiddystori

Mae Cymru’n Gweithio yn wasanaeth newydd sy’n galluogi unrhyw un dros 16 oed ledled Cymru i gael mynediad i gyngor ac arweiniad arbenigol i’ch helpu i oresgyn rhwystau a all fod yn eich wynebu i fynd i waith.

Felly p’un ai ydych angen help i chwilio am swyddi, ysgrifennu CV, paratoi ar gyfer cyfweliad, canfod lleoliad gwaith, dysgu sgiliau newydd, deall hawliau dileu swydd, cefnogaeth gofal plant, meithrin hunanhyder, neu hyd yn oed ble i droi iddo nesaf, dyma’r lle cywir i gael yr help rydych ei angen.