Ysbrydoli! Enillwyr Gwobr Dysgu Oedolion

Dewch i gyfarfod ag enillwyr Gwobr Addysg Oedolion Ysbrydoli! 2020.  Cliciwch ar un o’r straeon i ganfod mwy am y camau a gymerwyd i drawsnewid eu bywydau a newid eu stori trwy addysg a sgiliau.

Cychwyn Arni – Enillydd Gwobr Dechreuwyr Cymraeg

Liz Day

Collodd Liz Day ei swydd ym mis Awst 2020 ar ôl i’w chyflogwr gyhoeddi y byddai’n torri 12% o’i weithlu oherwydd y pandemig coronafeirws. Er…

Darllenwch y stori

Dysgu fel Teulu

Claire Gurton

Dim ond 22 oed oedd Claire Gurton pan gollodd y golwg yn un o’i llygaid. Ni wyddai hynny ar y pryd ond roedd yn dioddef o…

Darllenwch y stori

Enillydd Gwobr Sgiliau yn y Gwaith

Prosiect UNISON Cymru Wales WULF

Nod Prosiect UNISON Wolf yw cynyddu sgiliau, hyder, llesiant a chyflogadwyedd y gweithlu gwasanaeth cyhoeddus ar draws Cymru. Yn ystod y pandemig, addasodd Prosiect UNISON…

Darllenwch y stori

Enillydd Gwobr Newid Bywyd a Chynnydd

The Wallich

Am dros 40 mlynedd bu The Wallich yn lletya a chefnogi pobl a brofodd ddigartrefedd. Yn ogystal â helpu ei ddefnyddwyr gwasanaeth i ganfod cartrefi,…

Darllenwch y stori

Cychwyn Arni – Enillydd Gwobr Dechreuwyr Cymraeg

Josh Osborne

Pan benderfynodd Josh Osbourne symud i Gymru i fyw gyda’i bartner sy’n siarad Cymraeg, roedd yn bendant ei fod eisiau dysgu’r iaith a dod yn…

Darllenwch y stori

Enillydd Gwobr Mewn i Waith

Daniel Jones

  Roedd Daniel Jones yn wynebu ansicrwydd am ei ragolygon gwaith a diffyg hunanhyder yn ogystal ag anawsterau yn cyfathrebu gyda phobl newydd ar ôl…

Darllenwch y stori

Enillydd Gwobr Effaith Cymunedol Hywel Francis

Stepping Stones – Grŵp Addysg Camau Cyntaf

Cafodd Grŵp Addysg Goroeswyr Camau Cyntaf ei sefydlu ar gyfer menywod sydd wedi goroesi camdriniaeth i ddysgu sgiliau newydd, gwella eu hyder a chynyddu eu…

Darllenwch y stori

Enillydd Gwobr Sgiliau Hanfodol Bywyd

Clare Palmer

Gadawodd Clare Palmer yr ysgol yn 14 oed heb unrhyw gymwysterau. Roedd Clare yn angerddol am helpu eraill ac yn breuddwydio am yrfa lle gallai…

Darllenwch y stori

Enillydd Gwobr Heneiddio’n Dda

Phyllis Gregory

Mae Phyllis Gregory bob amser wedi bod yn hoff iawn o ysgrifennu a barddoni. Mae wedi ennill nifer fawr o gystadlaethau yn ystod ei hoes.…

Darllenwch y stori

Enillydd Gwobr Sgiliau yn y Gwaith

Myfyrwyr Nyrsio y Brifysgol Agored yn Nghymru

Mae myfyrwyr nyrsio yn y Brifysgol Agored yng Nghymru a benderfynodd gefnogi gweithwyr rheng-flaen y Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn ystod y pandemig tra’n dal i…

Darllenwch y stori

Enillydd Gwobr Gorffennol Gwahanol: Rhannu Dyfodol

Fatma Al Nahdy

Pan ddaeth Fatma Al Nahdy i Brydain o Yemen yn 2015, nid oedd ganddi unrhyw Saesneg ac nid oedd erioed wedi bod yn yr ysgol…

Darllenwch y stori

Enillydd Gwobr Iechyd a Llesiant

James Atkinson

Mae gan James Atkinson anhwylder ar y sbectrwm awtistig. Pan oedd yn tyfu lan, roedd yn dioddef o ddiffyg hyder ac yn cael sefyllfaoedd cymdeithasol…

Darllenwch y stori

Oedolion Ifanc

Wilnelia De Jesus

Er iddi adael yr ysgol ar ôl ei harholiadau TGAU i gefnogi ei theulu un rhiant, llwyddodd Wilnelia De Jesus i godi drwy rengoedd cwmni…

Darllenwch y stori
Joseff Oscar

Gwobr Dechrau Arni - Dysgwyr Cymraeg

Joseff Oscar Gnagbo

Cafodd Joseff Gnagbo ei fagu ar y Traeth Ifori, ond bu’n rhaid iddo geisio lloches yng Nghaerdydd oherwydd aflonyddwch gwleidyddol yn ei wlad enedigol. Yna…

Darllenwch y stori

CYMRU’N GWEITHO

Dysgu sgiliau newydd adechrau’r bennod nesaf

Beth bynnag yw dy sefyllfa, os wyt ti’n awyddus i ddysgu sgil newydd, byddwn ni’n dy helpu di l ystyried dy opsiynau gyda chyngor diduedd am ddim ar y rhaglenni hyfforddi a all dy helpu di i newid dy stori.
Cymru’n Gweithio#newiddystori

Mae Cymru’n Gweithio yn wasanaeth newydd sy’n galluogi unrhyw un dros 16 oed ledled Cymru i gael mynediad i gyngor ac arweiniad arbenigol i’ch helpu i oresgyn rhwystau a all fod yn eich wynebu i fynd i waith.

Felly p’un ai ydych angen help i chwilio am swyddi, ysgrifennu CV, paratoi ar gyfer cyfweliad, canfod lleoliad gwaith, dysgu sgiliau newydd, deall hawliau dileu swydd, cefnogaeth gofal plant, meithrin hunanhyder, neu hyd yn oed ble i droi iddo nesaf, dyma’r lle cywir i gael yr help rydych ei angen.