BLE NESAF?

Os ydych chi’n meddwl am ble yr hoffech chi fynd nesaf ar eich taith ddysgu, edrychwch ar y dolenni isod i’ch helpu i gael gwybodaeth, cyngor ac arweiniad ar gymwysterau, sgiliau, ac cyflogaeth.

Gweithio Cymru

Mae Gweithio Cymru i unrhyw un dros 16 oed ledled Cymru gael gafael ar gyngor ac arweiniad arbenigol i’ch helpu chi i oresgyn rhwystrau y gallech fod yn eu hwynebu i’ch cael chi i weithio. Felly, p’un a oes angen help arnoch i chwilio am swyddi, ysgrifennu CV, paratoi ar gyfer cyfweliad, dod o hyd i leoliad gwaith, dysgu sgiliau newydd, deall hawliau diswyddo, cymorth gofal plant, magu hunanhyder, neu hyd yn oed ble i droi nesaf, dyma’r lle iawn i gael yr help sydd ei angen arnoch. Ewch i Working Wales i gael mwy o wybodaeth.

Cyfrifon Dysgu Personol

Os ydych yn gyflogedig ac yn ennill llai na £26,000, ar ffyrlo neu os yw eich swydd mewn perygl, gallech fod yn gymwys am Gyfrif Dysgu Personol, fydd yn eich galluogi i astudio’n rhan-amser o gwmpas eich cyfrifoldebau presennol. Bydd yn eich galluogi i gael y sgiliau a’r cymwysterau sydd eu hangen arnoch i newid eich gyrfa neu i wneud cynnydd yn eich swydd bresennol. Bydd eich astudiaethau yn digwydd trwy goleg yng Nghymru naill ai ar-lein neu wyneb yn wyneb neu gyfuniad o’r ddau. Byddwch yn gallu cael sgiliau a chymwysterau newydd sydd eu hangen ar gyflogwyr lleol i’ch helpu i ddatblygu eich gyrfa bresennol neu ei newid yn gyfan gwbl.

Adolygiad canol gyrfa

Gall adolygiad gyrfa eich helpu i ddechrau archwilio’ch syniadau a meddwl am bosibiliadau newydd, beth bynnag fo’ch oedran neu’r rheswm dros newid gyrfa, a allai gynnwys: chwilio am well cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith, cynllunio dychwelyd i’r gwaith ar ôl gofalu am eraill , bron ag ymddeol ac yn poeni am gyllid neu ddim eisiau rhoi’r gorau i weithio yn gyfan gwbl, neu ddilyniant gyrfa. Beth bynnag fo’ch amgylchiadau, mae yna gynghorwyr gyrfaoedd profiadol sydd wedi’u hyfforddi’n broffesiynol a all ddarparu arweiniad a hyfforddiant gyrfa diduedd am ddim.

Arian Myfyrwyr

Bydd pob israddedig cymwys o Gymru sy’n cychwyn ar gwrs prifysgol o fis Medi 2018 yn derbyn cefnogaeth ar gyfer costau byw, sy’n cynnwys cymysgedd o grantiau a benthyciadau . Bydd y mwyafrif yn derbyn cefnogaeth sy’n cyfateb i’r Cyflog Byw Cenedlaethol. Ar gyfer myfyrwyr ag incwm cartref cymharol isel, grant fydd y rhan fwyaf o’r cymorth sydd ar gael ar gyfer costau byw, nad oes rhaid ei dalu’n ôl. O fis Awst 2019, gallai myfyrwyr meistr ôl-raddedig cymwys dderbyn pecyn cymorth tebyg i israddedigion.

Cyllid Myfyrwyr Cymru

Os ydych chi’n chwilio am wybodaeth ar gael gafael ar gyllid ar gyfer graddau rhan-amser, ymwelwch â Cyllid Myfyrwyr Cymru .
Tra byddwch chi yn y brifysgol neu’r coleg bydd gennych ddau brif gost – ffioedd dysgu a chostau byw. Er mwyn helpu i dalu’r costau hyn, y prif fathau o gyllid yw Benthyciadau Ffioedd Dysgu a Benthyciadau Cynnal a Chadw (y mae angen eu talu’n ôl) a grantiau a bwrsariaethau (nad ydynt). Ni fydd yn rhaid i’r rhan fwyaf o fyfyrwyr dalu unrhyw beth ymlaen llaw am eu cwrs.

Gyrfaoedd Cymru

Mae gwasanaethau dwyieithog Wales ’yn canolbwyntio ar y rhai sydd â’r angen mwyaf am gefnogaeth gyda’u cynllunio gyrfa. Maent yn cyflwyno gwybodaeth, cyngor ac arweiniad gyrfaoedd annibynnol a diduedd mewn canolfannau, mewn lleoliadau partner, ar-lein yn ogystal â dros y ffôn ac yn defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol. Mae Gyrfaoedd Cymru yn gweithio mewn partneriaeth â phartneriaid eraill i ddarparu ystod o wasanaethau cysylltiedig.