GWYBODAETH I DDARPARWYR

Os ydych yn ddarparwr sydd yn gysylltiedig â darpariaeth sgiliau ac addysg oedolion, mae Wythnos Addysg Oedolion (19- 25 Medi 2022) yn gyfle gwych i arddangos yr hyn sydd gennych i’w gynnig, i gysylltu â phobl yng Nghymru a’u hysbrydoli i ddysgu ar-lein.  Gall Sefydliad Dysgu a Gwaith Cymru gefnogi a hyrwyddo eich digwyddiadau trwy’r calendr digwyddiadau y gellir rhestru arno am ddim.  Sgroliwch i lawr am fwy o wybodaeth.

YMUNWCH Â PHARTNERIAETH YR YMGYRCH

Diweddariad pwysig ar yr Wythnos Addysg Oedolion

Oherwydd marwolaeth Ei Mawrhydi y Frenhines Elizabeth II cafodd yr Wythnos Addysg Oedolion ei gohirio i 17 – 23 Hydref 2022. Gobeithiwn y gall ein partneriaid ymgyrch ymuno â ni ar y dyddiadau hyn lle bydd mwy o le ar gyfer ffocws ar hyrwyddo a dathlu yr Wythnos Addysg Oedolion.

Am yr ymgyrch

Ers lansio’r platfform hwn rydym wedi adeiladu ar bartneriaeth ymgyrch gyda bron 200 o ddarparwyr wedi cofrestru, sicrhau dros 167k edrychiad tudalen a chysylltu â bron 20,000 o ddefnyddwyr. Mae’r ymgyrch yn ysbrydoli ac yn ymgysylltu oedolion i gamu’n ôl i ddysgu am lawer o resymau; i wella eu hyder a’u llesiant, newid gyrfaoedd, sicrhau cynnydd yn y gwaith, darganfod angerdd newydd a chysylltu gydag eraill neu geisio cyngor ac arweiniad ar y llwybrau sydd ar gael iddynt.

Mae’r Sefydliad Dysgu a Gwaith yn gweithio gyda phartneriaid ymgyrch i hyrwyddo digwyddiadau, cyrsiau, sesiynau blasu, dyddiau agored, adnoddau a chyngor ac arweiniad gyrfaoedd ar gael ar-lein, yn fyw ac wyneb yn wyneb drwy gydol mis Hydref gyda ffocws ar ddigwyddiadau arbennig a gynhelir yn ystod wythnos yr ymgyrch.

I fod 2022 yn fwy llwyddiannus, rydym angen eich cefnogaeth i hyrwyddo cyfleoedd dysgu gydol oes

Ymuno â’n rhwydwaith partneriaid

Gyda’n gilydd gallwn gael mwy o sylw a momentwm i ddysgu gydol oes yng Nghymru ac ysbrydoli mwy o oedolion i symud ymlaen ac adeiladu dyfodol gwell.

Rydym eisiau gweithio gyda chi i:

 • Hyrwyddo eich darpariaeth a chysylltu gyda chynulleidfaoedd newydd a phresennol drwy gynnig cyfleoedd i ddysgu
 • Cysylltu pobl yng Nghymru i gael cefnogaeth gydag iechyd a llesiant, dysgu a chyfleoedd cyflogaeth
 • Dod yn rhan o bartneriaeth ymgyrch Cymru-gyfan sy’n hyrwyddo dysgu gydol oes
 • Rhannu straeon cadarnhaol fydd yn ysbrydoli eraill i gymryd rhan mewn dysgu gydol oes

Sut i gymryd rhan:

 • Cynllunio a chyflwyno sesiynau blasu, gweithgareddau allgymorth, cyrsiau a digwyddiadau arbennig ar-lein neu wyneb yn wyneb a’u lanlwytho ar wefan yr ymgyrch er mwyn iddynt gael eu hyrwyddo fel rhan o’r ymgyrch cyfryngau. Enghreifftiau o weithgareddau: sgiliau bywyd a gwaith, llesiant, sgiliau digidol a thechnoleg, celf a chrefft, darllen, ysgrifennu, mathemateg a gwyddorau cymdeithasol. Edrychwch ar y cynnwys sydd eisoes wedi ei lanlwytho ar y calendr
 • Hyrwyddo eich darpariaeth bresennol ar gyfer oedolion a’r llwybrau sydd ar gael iddynt i ailhyfforddi, cynyddu sgiliau a chysylltu gydag eraill. Rhannu gwybodaeth a chyfleoedd yr Wythnos Addysg Oedolion gyda dysgwyr, hybiau, grwpiau cymunedol, cydweithwyr a rhwydweithiau
 • Rhoi sylw i beth fwy y gellid ei wneud i wella mynediad i ddysgu a sgiliau ar gyfer oedolion – rhannu eich ymchwil, ysgrifennu erthygl neu lansio cyhoeddiad – beth yw’r rhwystrau ar hyn o bryd a beth sydd angen iddo newid? Neu beth sy’n llwyddiannus?
 • Rhannu eich straeon a dathlu llwyddiannau pobl sydd wedi defnyddio eich darpariaeth – beth yw manteision dysgu, sut mae wedi trawsnewid eu bywydau?
 • Ymuno yn y sgwrs ar y cyfryngau cymdeithasol i hyrwyddo a chodi ymwybyddiaeth o’r ymgyrch. Tagiwch ni yn eich holl weithgaredd yn defnyddio dolenni a thagiau: Twitter – @LearnWorkCymru Instagram – @learnworkcymru Facebook – @learningandworkinstitute – #neverstoplearning #changeyourstory #adultlearnersweek

Gall Dysgu a Gwaith eich cefnogi gyda’r dilynol:

 • Agor cyfrif darparydd ar wefan yr Wythnos Addysg Oedolion
 • Hyrwyddo eich gweithgareddau yn rhad ac am ddim drwy ein calendr digwyddiadau ar-lein yn cynnwys gwefan Cymru’n Gweithio fel rhan o’r ymgyrch amlgyfrwng
 • Cyflenwi pecyn adnoddau ymgyrch Wythnos Addysg Oedolion i’ch sefydliad
 • Rhannu eich gweithgaredd Wythnos Addysg Oedolion drwy sianeli cyfryngau cymdeithasol y Sefydliad Dysgu a Gwaith a phlatfformau eraill perthnasol
 • Gweithgaredd trawshyrwyddo ar gyfer yr Wythnos Addysg Oedolion

Sut i gofrestru gweithgaredd ymgyrch:

Os ydych wedi darparu rhaglen ar gyfer yr Wythnos Addysg Oedolion yn flaenorol a bod gennych gyfrif eisoes mewngofnodwch i gofrestru eich digwyddiadau.

Os ydych yn newydd i’r Wythnos Addysg Oedolion, lawrlwythwch a llenwi ffurflen yr ymgyrch a’i dychwelyd i’r Sefydliad Dysgu a Gwaith drwy e-bost.

Os hoffech fwy o wybodaeth am yr ymgyrch neu os ydych angen cymorth gyda’ch cyfrif, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda.

Dadlwythwch ein pecyn cymorth ymgyrch ac adnoddau i gymryd rhan

Dilynwch ni ar y Cyfryngau Cymdeithasol